Duyurular

Genel Kurul Toplants

Say   : 2017/920                                                              28/02/2017
Konu : Genel Kurul Toplants
                                            
      Sayn; Üyemiz
        Derne簨mizin ola簜n Genel Kurul toplants 25 Mart 2017 Cumartesi günü saat 10:00 da Adana Müteahhitler Birli簨 E簨tim-Yönetim ve Sosyal Tesislerinde aa蹥da belirtilen gündem gere簨 yaplacaktr.
        Ekseriyet temin edilmedi簨 takdirde 2.toplantnn ayn yer ve saatte 08.04.2017 Cumartesi günü yaplmasna,karar verilmitir.
        
GÜNDEM
    1-Yoklama,Açl,Sayg duruu,
    2- Divan Heyeti seçimi,
    3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmas ve ibras,
    4- 2017-2020 çalma dönemine ait Gelir-Gider tablosunun okunmas ve ibras,
    5- Denetim Kurulu Raporu,
    6- 2017-2020 Çalma dönemine ait bütçenin belirlenmesi,
    7- Adana Müteahhitler Birli簨 adna Menkul ve Gayrimenkul  alnmas,satlmas ve kiralanmas için Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi,
8- 2017-2020 Çalma dönemi Genel Bakan,Yönetim ve Denetim Kurullarnn seçilmesi,
    9- Yüksek Danma Kurulu,Disiplin Kurulu,Federasyon Genel Kurul Temsilcilerinin seçilmesi,
         10- Dilekler,
         11- Kapan.
                                          Sayglarmzla,
                                             Genel Bakan
                                          Sedat Teoman GÜRSESL